Řízení projektů na straně Dodavatele

Potřebujete realizovat složitou dodávku, případně se na ní bude podílet více partnerů? Máte obavy z řízení tohoto projektu, aby bylo dosaženo očekávaných cílů a výstupů ve stanovených termínech a v rámci schváleného rozpočtu?

Některé projekty není možné realizovat pouze z vlastních zdrojů dodavatele, ale je nutné přizvat několik dalších odborných společností, které jsou schopné dodat dílčí části projektu. Organizaci takto rozvětveného projektu je důležité podchytit již v počátcích, aby později nevznikaly problémy s očekávaným výstupem.

Tato služba může být přínosem pro klienty, kteří stojí před složitějšími dodávkami technologií nebo služeb a interní zdroje dodavatele (odbornost, zkušenost, kapacita apod.) nejsou pro tuto náročnou dodávku dostačující. Odborné vedení výrazně usnadňuje a zefektivňuje přípravu a samotný průběh projektu.

Příkladem mohou být dodávky nových informačních systému nebo nahrazení stávajících, kdy jeden dodavatel není schopen realizovat celou dodávku a je nutné, aby při realizaci spolupracovalo více dodavatelů. Efektivní projektové řízení a zkušenost z podobných akcí je kritickou nutnou podmínkou pro úspěšnou realizaci takových složitých projektů.

Dodavatelským společnostem poskytujeme následující služby:

  • Přípravu projektu na straně Dodavatele – příprava prováděcího projektu, příprava detailního harmonogramu realizace atd.
  • Řízení dodávky ve stanoveném čase a rozsahu, řízení změn, řízení rizik, reporting, controlling a další činnosti projektového řízení
  • Organizaci a zajištění předpokladů (součinností) pro úspěšnou realizaci projektu se zákazníkem
  • Vyhodnocení projektu, vyhodnocení dosahování cílů apod.
  • Organizace zajištění navazujících činností vyplývající z realizace – následná podpora, provoz technologií, ověřování výstupů projektu.

Výše uvedené služby je možné rozšířit či doplnit na základě individuálních potřeb klienta.

Nabídka ostatních specifických služeb "Řízení projektů" zahrnuje: