IROP, 19. výzva „TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM“

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) byla 18. 12. 2015 vyhlášena 19. výzva „TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM“ k předkládání žádostí o podporu z IROP.

Výzva je zaměřena na posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

Výše podpory

Míra podpory může být až 85% z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a možnost příspěvku ze státního rozpočtu ve výši 5% (kraje, obce), resp. 15% (organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní organizace).

Detaily výzvy a podporované aktivity

Detaily výzvy naleznete zde:  https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-19-Technika-pro-integrovany-zachranny-system

Hlavní podporované aktivity

Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro:

 1. odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz
 2. výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi.
 3. výkon činností spojených s extrémním suchem.
 4. výkon činností v souvislosti s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek.

Vedlejší podporované aktivity

 • pořízení Studie proveditelnosti nebo jejích částí,
 • výdaje na zpracování zadávacích dokumentací k veřejným zakázkám a na organizaci výběrových a zadávacích řízení,
 • povinná publicita projektu.

Naše nabídka služeb

Ve spojitosti s touto výzvou naše společnost nabízí následující služby:

 1. Žádost o dotaci
  1. Provedení a zpracování bezpečnostního auditu (povinná součást žádosti)
  2. Zpracování studie proveditelnosti
  3. Zpracování žádosti o dotaci
  4. Kompletace žádosti, vč. příloh a podání žádosti o dotaci
 2. Výběrová řízení
  1. Zpracování projektové dokumentace
  2. Spolupráce se zadavatelem na vytvoření zadávacích podmínek a smlouvy o dílo pro výběr dodavatele
  3. Zajištění autorského dozoru nad projektovou dokumentací – odpovídání na dotazy uchazečů a související činnosti
  4. Kontrola úplnosti nabídek uchazečů ve vztahu k zadávacím podmínkám, odborná podpora hodnocení nabídek
 3. Realizace dodávek a služeb z VŘ
  1. Technický dohled nad plněním díla technologické části projektu – kontrola obsahu, rozsahu a kvality dodávek a služeb ve vztahu k zadávacím podmínkám, projektovým dokumentacím a prostředí objednatele
 4. Administrace projektu (dotace) v celém průběhu projektu
  1. Jednání s Centrem pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a dalšími zapojenými subjekty
  2. Příprava monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, oznámení o změnách a dalších souvisejících dokumentů
 5. Ostatní služby
  1. Poskytování poradenských a konzultačních služeb souvisejících s projektem

Zkušenosti našeho týmu

V uplynulých několika letech jsme získali rozsáhlé zkušenosti a poskytli všechny uvedené služby v oblasti projektů pro IZS, jmenovitě pro Zdravotnické záchranné služby, např.:

 • IOP, výzva č. 11: Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému
 • IOP, výzva č. 23: Pořízení moderních vozidel zdravotnické záchranné služby, zajištění mobilního technologického vybavení posádek a stávajících vozidel zdravotnické záchranné služby, zajištění či rozšíření služeb eHealth, umožňujících efektivnější zpracování, sdílení a přenos informací v rámci zdravotnické záchranné služby a mezi zdravotnickou záchrannou službou a zdravotnickými zařízeními, a zlepšení komunikačních technologií mezi krajskými operačními středisky zdravotnické záchranné služby a leteckou záchrannou službou.

Konkrétní reference poskytneme na vyžádání.

IOP znamená Integrovaný operační program v rámci dotačního období 2007 – 2013 (projekty ukončeny 11/2015).

Kontakt

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat: Mgr. Radek Holiš, MBA, tel. 777 667 644, email: radek.holis@geminas.cz