Metodická činnost v oblasti projektového řízení

Nemáte nastavené potřebné procesy pro opakovanou realizaci projektů? Mnoho projektů končí v problémech s termíny, rozpočtem a nesplněním očekáváníM Nemáte dostatečnou kapacitu pracovníků nebo dostatečné zkušenosti pro nastavení vlastního postupu realizace projektů?

V důsledku tlaků na rychlou realizaci často protichůdných požadavků organizace často provádějí změny živelně a ad hoc a nepostupují systematicky a metodicky. Tento stav vyvolává další problémy, které se objevují často neočekávaně a celou situaci jen zhoršují. Ve výsledku je řada projektů realizována jen částečně, v delším čase a/nebo s překročením rozpočtu. Výjimkou není ani to, že projekt není dokončen vůbec.

Pro úspěšné řízení projektů byly vypracovány metodiky, které nastaví základní pravidla, požadavky a podmínky pro realizaci projektu a definuje řídící a kontrolní procesy. Použití metodiky projektového řízení výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že projekt bude dodán v daném čase, rozsahu a kvalitě. Metodika sama je podmínkou nutnou, nikoli však postačující.

Vůbec nejčastějším problémem v oblasti řízení projektů je absence metodiky. Stejné problémy však působí spoléhání se na uznávané metodiky (IPMA, PMI, Prince2) bez správné aplikace na konkrétní projekt/organizaci, které způsobí často jen nárůst činností v rámci projektu.

Pro úspěšnou realizaci projektů je třeba spojit zkušenosti projektových manažerů s implementací osvědčených postupů, nejlépe formou projektové metodiky. Pod pojmem metodika rozumíme souhrn doporučených, specifických postupů a metod, které se pravidelně v rámci řízení projektů opakují a pokrývají celý životní cyklus realizovaného projektu. 

 

Společnost Geminas, SE poskytuje služby při zpracování a aplikaci projektové metodiky do prostředí klienta, a tím pomáhá klientovi při řešení dílčích problémů projektového řízení.

 

Klientovi můžeme nabídnout poradenství při vytváření vlastní projektové metodiky odpovídající standardům jeho společnosti, ale stejně tak můžeme poskytnout vlastní metodiku vytvořenou na základě naší praxe a dlouholetých zkušeností, která se přizpůsobí požadavkům klienta.

Metodika může pokrývat např. následující oblasti:

 • Zavádění projektové kanceláře jako základního nástroje pro koordinaci projektů
 • Principy organizace projektu – stanovení povinných a volitelných součástí, ukotvení v organizaci
 • Příprava základní projektové dokumentace – vlastní řízení projektů, kontrolní mechanismy, řízení rizik, katalog rizik, směrnice/metodika, šablony, dokumenty atd.
 • Projektový tým, jeho skladba, způsoby řízení a dělba zodpovědnosti
 • Harmonogramy projektu, základní etapizace, vstupy, výstupy, zodpovědnosti a další parametry řízení času
 • Zohlednění zvyklostí společnosti a charakteru podnikání
 • Zpracovaný katalog možných rizik, způsob práce a hodnocení rizik
 • Zpracovaný katalog možných předpokladů/součinností a způsob jejich aplikace do projektu
 • Postupy změnových řízení, stanovení co je změna, procesy projednáním schvalování apod.
 • Podpora vzdělávání projektových manažerů
 • Projednání výstupů s managementem společnosti včetně úkolů pro management organizace
 • Nástroje používané při řízení projektů, jejich význam, přínos, povinná omezení jejich užití

Výše uvedené služby je možné rozšířit doplnit či na základě individuálních potřeb klienta.

Nabídka ostatních specifických služeb "Řízení projektů" zahrnuje: