Informační a komunikační technologie

Řízení a fungování organizací je založeno na informacích, kdy úspěch či neúspěch organizace, projektu, procesu, případně činností jednotlivých lidí je založen na pravdivých, ideálně měřitelných a ověřitelných informacích ve správný okamžik. Další podmínkou je zajistit dostatečné množství informací. Pokud je však objem informací příliš velký, může být obtížné je vyhodnotit, případně může dojít k jejich chybné interpretaci (dezinformaci).

K řízení informací využívají organizace informačních a komunikačních technologií, které v moderním světě představují důležitou a nepostradatelnou součást státní, podnikatelské i soukromé sféry.

Poměrně častý je chybný předpoklad, že informační a komunikační technologie (ICT) jsou samospasitelné. Lidé očekávají od ICT, že budou problémy řešit samy a přínosy nasazení ICT přijdou „samy od sebe“. Jako příklad lze uvést informační systém, do kterého nejsou uživatelem vložena potřebná data. Nelze očekávat, že data vzniknou sama od sebe. Stejně tak nelze očekávat, že uživatel data vloží bez stanovení, co mají tato data obsahovat a určení, jakým způsobem se bude s ICT pracovat, aby bylo dosaženo požadovaných a očekávaných výsledků.

ICT jsou jen nástrojem (autem), který může pomoci (přesunout se), ale bez práce (energie) jeho obsluhy (řidiče, paliva) nebude pracovat (nepojede).

Řada lidí ztotožňuje ICT s telefonem v kapse a počítačem na stole bez ohledu na to, co obsahují. Pravá hodnota není v těchto „krabicích“, ale v rozhodnutí, v čem mi počítač a telefon mohou pomoci (usnadnit mou práci), jak toho jejich prostřednictvím dosáhnu (aplikace v zařízení), a zda se tímto rozhodnutím budu řídit. Pokud mi ICT neusnadní práci, nepomůže mi k dosažení cíle, případně ho k dosažení cíle používat nechci, je pro mě ICT zbytečné! Samozřejmě, pokud jsou splněny první dva předpoklady (usnadnění práce, dosahování cílů), poslední (chtít) je v organizacích primárně otázka motivace, případně aplikace moci. To však již není otázka ICT, ale věc odpovědnosti managementu organizace za její řízení.

Společnost Geminas, SE poskytuje svým klientům služby v oblasti ICT a má zkušenosti z mnoha i velmi složitých projektů. Mimo vlastní ICT klade značný důraz na zavádění ICT do praxe (usnadnění práce, reálné dosažení přínosů/cílů) a podpory managementu organizace v řízení ICT.

ICT je velmi rozsáhlý obor. Společnost Geminas poskytuje nebo zprostředkovává služby ve většině oblastí, jako je např. analýza výchozího/stávajícího stavu, požadavků, cílů, návrh řešení, architektura, příprava zadání, dodávky informačních systémů, infrastruktury, softwarových aplikací, zavádění informačních systémů, podpora a provoz ICT, poradenství a další služby.

Specifické služby

Klient může vybrat služby z komplexní nabídky společnosti Geminas nebo si může podle svých konkrétních potřeb vybrat některou ze specifických služeb:

 

Klienti mohou využít z této nabídky službu, která vyhovuje jejich konkrétním potřebám a požadavkům.