Příprava nabídek pro veřejný sektor

Máte kvalitní produkty, služby a kvalifikovaný personál? Rádi byse se zapojili do větších projektů, kde byste mohli uplatnit potenciál vaší firmy? Je pro vás obtížné orientovat se v legislativě týkající se věřejnýcch zakázek? Prvním krokem je příprava  kvalitní nabídky, na základě které lze větší zakázky získat. 

Příprava nabídky pro velkou veřejnou zakázku je sama o sobě projekt, ve kterém platí vše, co bylo řečeno o projektovém řízení. Nabídka obsahuje nejen všechny hlavní složky, které definují každý projekt, ale zdůrazňuje některé složky, kterým není věnována dostatečná pozornost:

  • definovaný obsah - většinou specifikovaný v zadávací dokumentaci
  • harmonogram realizace s konečným (a v tomto případě nepřekročitelným) termínem (lhůta podání nabídky),
  • cenu – u velkých nabídek při započítání všech nákladů desítky, stovky tisíc Kč i více,
  • zákonné podmínky – zákon o zadávání veřejných zakázek (ZVZ) definuje velké množství požadavků nejen na nabídku, ale i na uchazeče dané veřejné zakázky
  • požadovaná forma – zadávací dokumentace definuje (i v návaznosti na ZVZ) specifické požadavky na formální náležitosti nabídky.

Nabídka musí po obsahové i formální stránce odpovídat zadávací dokumentaci a zákonu o zadávání veřejných zakázek, jinak hrozí vyloučení uchazeče z výběrového řízení. K úspěšné přípravě nabídky je nutná dobrá orientace v příslušné legislativě, zejména v zákonu o veřejných zakázkách.

Klíčovým bodem úspěšné nabídky je splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů. V řadě případů není schopen splnit všechny kvalifikační předpoklady (a následně ani realizovat celou zakázku) uchazeč sám. Je proto nutné najít vhodné subdodavatele, se kterými uchazeč vstoupí do výběrového řízení. V této oblasti je nutné mít již navázané vztahy s různými dodavateli.

Neméně důležitá je kvalitní obsahová stránka nabídky. Dobře zpracovaná nabídka je prvotní verzí projektové dokumentace a je východiskem pro úspěšnou realizační fázi projektu.

Nabídka pro velké zakázky má často několik set stran. Dokument je sestaven z desítek různých podkladů. To klade velké nároky na kancelářskou podporu přípravy nabídky.

Protože projekt „nabídka“ má nepřekročitelný termín (po uplynutí lhůty podání není nabídka přijata), uplatní se často i krizové projektové řízení. Příprava nabídky, která je ve skluzu, je zvládnuta tak, že nabídka je nakonec podána včas a se všemi náležitostmi.

Ve všech výše uvedených bodech má společnost Geminas, SE dlouholeté zkušenosti založené na desítkách podaných nabídek (a následně realizovaných projektech).

 
Nabídka ostatních specifických služeb "Řízení projektů" zahrnuje: