IROP, 10. výzva „Kybernetická bezpečnost“

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) byla 21. 10. 2015 vyhlášena 10. výzva „Kybernetická bezpečnost“ k předkládání žádostí o podporu z IROP.

Hlavní podporovanou aktivitou je zabezpečení tzv. významných informačních systémů (dále jen „VIS“) a tzv. kritické informační infrastruktury (dále jen „KII“) veřejné správy dle zákona č. 181/2014. Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších a doprovodných předpisů.

Výše podpory

Míra podpory může být až 85% z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a možnost příspěvku ze státního rozpočtu ve výši 5% (kraje, organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi), resp. 19, 137% (organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace).

Detaily výzvy a podporované aktivity

Detaily výzvy naleznete zde: https://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-10-Kyberneticka-bezpecnost

Hlavní podporované aktivity

Hlavní podporovanou aktivitou je zabezpečení tzv. významných informačních systémů (dále jen „VIS“) a tzv. kritické informační infrastruktury (dále jen „KII“) veřejné správy dle zákona č. 181/2014. Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších a doprovodných předpisů.

Hlavními podporovanými aktivitami jsou následující technická opatření:

 • fyzická bezpečnost,
 • nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí,
 • nástroj pro ověřování identity uživatelů,
 • nástroj pro řízení přístupových oprávnění,
 • nástroj pro ochranu před škodlivým kódem,
 • nástroj pro zaznamenávání činnosti KII a VIS, jejich uživatelů a administrátorů,
 • nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí,
 • nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí,
 • aplikační bezpečnost,
 • kryptografické prostředky,
 • nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací,
 • bezpečnost průmyslových a řídicích systémů.

Tato technická opatření jsou hlavní podporovanou aktivitou pouze v případě, kdy se týkají KII nebo VIS.

Vedlejší podporované aktivity

 • pořízení studie proveditelnosti,
 • stavební úpravy nezbytné pro zajištění bezpečné funkčnosti pořizovaného informačního systému,
 • výdaje na zpracování zadávacích dokumentací k veřejným zakázkám a na organizaci výběrových a zadávacích řízení,
 • bezpečnostní audit,
 • povinná publicita.

Naše nabídka služeb

Ve spojitosti s touto výzvou naše společnost nabízí následující služby:

 1. Žádost o dotaci
  1. Provedení a zpracování bezpečnostního auditu (povinná součást žádosti)
  2. Zpracování studie proveditelnosti
  3. Zpracování žádosti o dotaci
  4. Zapracování připomínek hlavního architekta eGovernmentu a Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ), resp. jeho části Národní centrum kybernetické bezpečnosti (NCKB)
  5. Kompletace žádosti, vč. příloh a podání žádosti o dotaci
 2. Výběrová řízení
  1. Zpracování projektové dokumentace
  2. Spolupráce se zadavatelem na vytvoření zadávacích podmínek a smlouvy o dílo pro výběr dodavatele
  3. Zajištění autorského dozoru nad projektovou dokumentací – odpovídání na dotazy uchazečů a související činnosti
  4. Kontrola úplnosti nabídek uchazečů ve vztahu k zadávacím podmínkám, odborná podpora hodnocení nabídek
 3. Realizace dodávek a služeb z VŘ
  1. Technický dohled nad plněním díla technologické části projektu – kontrola obsahu, rozsahu a kvality dodávek a služeb ve vztahu k zadávacím podmínkám, projektovým dokumentacím a prostředí objednatele
 4. Administrace projektu (dotace) v celém průběhu projektu
  1. Jednání s Centrem pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a dalšími zapojenými subjekty
  2. Příprava monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, oznámení o změnách a dalších souvisejících dokumentů
 5. Ostatní služby
  1. Poskytování poradenských a konzultačních služeb souvisejících s projektem

Zkušenosti našeho týmu

V uplynulých několika letech jsme získali rozsáhlé zkušenosti a poskytli všechny uvedené služby v oblasti projektů pro IZS, jmenovitě pro Zdravotnické záchranné služby, např.:

 • IOP, výzva č. 11: Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému
 • IOP, výzva č. 23: Pořízení moderních vozidel zdravotnické záchranné služby, zajištění mobilního technologického vybavení posádek a stávajících vozidel zdravotnické záchranné služby, zajištění či rozšíření služeb eHealth, umožňujících efektivnější zpracování, sdílení a přenos informací v rámci zdravotnické záchranné služby a mezi zdravotnickou záchrannou službou a zdravotnickými zařízeními, a zlepšení komunikačních technologií mezi krajskými operačními středisky zdravotnické záchranné služby a leteckou záchrannou službou.

Konkrétní reference poskytneme na vyžádání.

IOP znamená Integrovaný operační program v rámci dotačního období 2007 – 2013 (projekty ukončeny 11/2015).

Kontakt

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat: Mgr. Radek Holiš, MBA, tel. 777 667 644, email: radek.holis@geminas.cz