Bezpečnost a krizové řízení

„V současné době při vysoké úrovni informačních a komunikačních technologií si stěží lze představit činnost organizací při zajištění bezpečnosti bez využití integrovaných systémů pro zajištění efektivní a cílené přípravy a zejména řešení různých událostí a situací, které denně probíhají v našem životě.“

Krizové řízení je „souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s (1) přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo (2) ochranou kritické infrastruktury.“ (Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů).

V České republice se nejčastěji jedná o postupy orgánů veřejné správy, podnikatelského subjektu nebo jiné organizace v případě krizové situace nebo mimořádné události. Krizové plány k ochraně veřejných zájmů zpracovávají orgány veřejné správy. Plány krizové připravenosti zpracovávají právnické osoby a podnikatelské subjekty v rámci své působnosti a v návaznosti na územní krizový plán, a to k ochraně zájmů veřejných i svých vlastních, zejména ekonomických.

V oblasti bezpečnosti a krizového řízení se nezaměřujeme pouze na krizové situace a mimořádné události. Jako nezbytnou součást svého přístupu chápeme i přípravu na řešení událostí narušujících životní standardy občanů nebo způsobujících ohrožení majetku a zdraví lidí.

Společnost Geminas, SE disponuje týmem odborníků, letitými praktickými zkušenostmi a je orientována zejména na informační podporu bezpečnosti a krizového řízení, včetně všech služeb souvisejících s pořízením, provozem a údržbou informačních systémů v této oblasti.

Cílovým segmentem našich služeb jsou orgány krizového řízení a bezpečnosti ve státní správě a samosprávě, složky Integrovaného záchranného systému (IZS) a další organizace řešící danou problematiku. Společnost Geminas, SE se v uplynulých letech podílela na realizaci řady systémů a poskytování služeb pro různé klienty s různým zaměřením v daném segmentu. Díky tomu získala rozsáhlé praktické zkušenosti v celém rozsahu dané problematiky. Na základě těchto zkušeností jsme dnes schopni navrhnout a realizovat řešení přesně na míru podle specifických požadavků zákaznické organizace a odpovídající platné legislativě.

Specifické služby

Společnost Geminas, SE se prioritně zaměřuje na následující části z oblasti krizového řízení a bezpečnosti: