Manažerské poradenství v návaznosti na ICT

V řadě případů investují firmy do systémů ICT mnoho prostředků. Návratnost těchto investic je však podmíněna efektivním využitím těchto systémů pro podporu interních firemních procesů a pro vnější fungování firmy.

Manažerské poradenství v návaznosti na ICT lze orientovat dvěma směry:

  • Interní fungování organizací – změny ve fungování procesů, změny organizace práce, zavádění nových nástrojů a další činnosti, které mají za cíl dosáhnout vyšší efektivity organizace a tím efektivnější dosahování cílů.
  • Poskytování služeb organizacím – dodávky služeb a produktů zákazníkům a tím efektivnější dosahování cílů organizace. Zpravidla se jedná o případy, kdy klient usiluje o vstup k novým zákazníkům, s novými produkty, případně mění rozsah svých služeb.

V obou těchto situacích je klíčovým pojmem „změna“. Nové prostředí, chybějící kapacity pracovníků v dané oblasti, omezené znalosti a zkušenosti a značná rizika zpravidla vedou k problémům, které je třeba řešit s co nejmenšími dopady a náklady.

Uvedené problémy lze často zvládnout vlastními zdroji dané organizace. V řadě případů však může být nutné, nebo přinejmenším účelné využít služeb odborníků s potřebnými znalostmi a zkušenostmi.

Společnost Geminas má zkušenosti s úspěšným poskytováním služeb (projekty) ve velmi složitém a turbulentním prostředí a nabízí tyto služby i dalším organizacím.

Cílem manažerského poradenství v návaznosti na ICT je pomoc klientům s posuzováním uvažovaných změn (poradenství v oblasti ICT), organizací a řízením realizace změn/projektů (řízení projektů), jednání se zákazníky v komplikovaných situacích, v novém prostředí apod., případně tvorbě podkladů a dokumentů a jejich projednávání s klienty, jejich zákazníky, pracovníky klienta a dalšími zainteresovanými subjekty s cílem poskytnutí znalostí, zkušeností a kapacity ve prospěch klienta, a tím pomoc s dosahováním jeho cílů.

Specifické služby

Manažerské poradenství v návaznosti na ICT je velmi rozsáhlá disciplína, proto nabízíme následující služby, které jsou konkrétnější a klienti si tak mohou zvolit tu, která vyhovuje přesně jejich požadavkům:

  • Řízení vztahů se zákazníky – pomáháme našim klientům s řešením problematických situací s jejich zákazníky, se vstupem do nového prostředí. V konkrétních situacích zjistíme stav a podmínky komunikace se zákazníky, následně stanovíme strategii, dle které následně postupujeme a tím dosahujeme cílů, které má klient stanoveny.
  • Tvorba analýz a strategií – analytické činnosti fungování organizací, případně jejich částí a následně příprava strategických dokumentů a podpora managementu klienta/zákazníka při jejich naplňování. V rámci realizace je kladen důraz na srozumitelnost, objektivitu a maximální přidanou hodnotu pro klienta/zákazníka.
  • Podpora zavádění informačních technologií – navazuje na služby v oblasti informačních a komunikačních technologiích, jejichž zavádění je úspěšné v cca 20% - 30% případů. Jako klíčové se jeví  projednání a příprava s managementem klienta/zákazníka a následné řízení zavádění ICT společně s managementem klienta/zákazníka.

Tyto služby mají velmi individuální charakter, proto konkrétní nabídku služeb poskytujeme na základě konzultace s klientem/zákazníkem, kterou tímto zájemcům nabízíme.