Tvorba zadání na realizaci informačních systémů

Potřebujete kvalitně zpracované zadání pro realizaci informačního systému, jako předpoklad pro zajištění kvalitní dodávky informačního systému, která bude splňovat očekávání požadavky managementu organizace a klíčových uživatelů?

Organizace pořizují nové informační systémy a technologie, nicméně při jejich dodání/realizaci dochází často k rozčarování. Klient má pocit, že získal něco jiného, než očekával, dodavatel však zpravidla operuje tím, že jeho dodávka je přesně podle zadání. Příčinou uvedeného nedorozumění je nedostatečně zpracovaný návrh informačního systému. V návrhu je ze strany klienta řada nevyřčených přání, nejasných formulací, či nedostatečně popsaných očekávání, která jsou ze strany dodavatele interpretována způsobem, který je výhodný pro dodavatele, ale zpravidla nevýhodný pro klienta.

Tvorba zadání pro realizaci informačních systémů (též „podklad pro výběr zhotovitele“) velmi úzce navazuje na Tvorbu návrhů informačních systémů. V tomto případě je třeba zpracovat alespoň část výstupů z této oblasti, např. analýzu cílů, analýzu požadavků managementu a klíčových uživatelů, analýzu stávajícího stavu / výchozí situace, analýzu problémů (detaily jsou uvedeny v části Posuzování informačních systémů) a samozřejmě zpracovaný záměr informačního systému.

Na základě těchto výstupů je zpracováno zadání pro dodavatele (interního/externího), který daný informační systém nabídne a - pokud bude vybrán - následně i zrealizuje.

Výstupem služby je sada dokumentů se zadáním pro informační systém členěná podle uspořádání dohodnutého s klientem. Oproti návrhu informačního systému je v těchto dokumentech kladen důraz na co nejpřesnější definici požadavků a podmínek zajištění realizace dodávky IS a souvisejících služeb. Velmi často se neuvádějí konkrétní technologie a výrobci, např. z důvodu legislativních omezení u veřejného sektoru (zákon o veřejných zakázkách).

Společnost Geminas, SE v popsaných případech poskytuje organizacím následující služby v oblasti tvorby zadání pro realizaci informačních systémů:

  • Analýzu stávajícího stavu / výchozí situace ICT a zhodnocení účelnosti uvažované/požadované změny.
  • Analýzu cílů organizace, požadavků managementu organizace a klíčových uživatelů.
  • Zpracování zadání: stanovení procesů, které má IS podporovat, způsob jejich pokrytí ze strany IS, vztah k technologiím.
  • Stanovení předpokladů realizace ICT.
  • Stanovení způsobu zajištění následné technické podpory provozu ICT po ukončení realizace.

Stanovení přibližného rozpočtu pro zajištění dodávky ICT v požadovaném rozsahu a jednání s vedoucími pracovníky k úpravám návrhu řešení tak, aby byl zajištěn maximální přínos (užitek) ve vztahu k vynaloženým nákladům.

Výstupem všech uvedených služeb jsou vždy dokumenty, které jsou klientovi předány, s klientem projednány a jím schváleny.

Je možné poskytnout i další navazující služby, např. z oblasti realizace, případně z Řízení projektů. Součástí nabídky mohou být i další služby, na základě individuálních potřeb klienta.

Nabídka ostatních specifických služeb "Informačních a komunikačních technologií" zahrnuje: