Posuzování informačních technologií

Zvažujete pořízení nového informačního systému a/nebo technologie, obměnu stávajících systémů, nebo některých informačních systémů a/nebo technologií, které v současné době používáte? Používáte - jako většina klientů - informační technologie pouze jako mástroj pro podporu procesů činností, ale neřešíte rozvoj ICT jako celku? Máte zkušenost, že informace poskytované ICT (pokud jsou k dispozici) nejsou objektivní a nelze na jejich základě provádět kvalifikovaná rozhodnutí?

Příkladem může být zastaralý informační systém, který již není spolehlivý a již neodpovídá procesům organizace. Odpovědná osoba buď změnu vůbec nepřipouští, nebo jen takovou, která je pro danou osobu výhodná a pohodlná a ze které pro organizaci nevyplývá žádný zjevný prospěch.

V těchto případech je třeba posoudit informační technologie a systémy, identifikovat problémy, účelnost požadavků na ICT, stanovené cíle a na základě zjištěných informací doporučit další postup.

Společnost Geminas poskytuje organizacím v těchto oblastech následující služby:

  • Analýzu stávajícího stavu / výchozí situace ICT a nastavených procesů pro potřeby následného objektivního posouzení účelnosti uvažované/požadované změny.
  • Analýzu cílů organizace, požadavků managementu organizace a klíčových uživatelů. V případě potřeby posoudíme soulad požadavků s cíli organizace.
  • Analýzu problémů, které vyplývají ze stávajícího stavu / výchozí situace a ověříme, zda jsou navrhovaná řešení těchto problémů v souladu s cíli organizace a požadavky managementu.

Uvedené služby se primárně vztahují k situacím, kdy klient o změně, případně rozvoji ICT uvažuje a připravuje jej. Často se však jedná o případy, kdy běžící projekt (realizace změny, případně rozvoje ICT) neprobíhá podle očekávání nebo nejsou splněny cíle, kterých mělo být dosaženo.

V těchto případech společnost Geminas poskytuje (nad rámec již uvedeného, které je vždy předpokladem pro následné služby):

  • Analýzu stavu projektu, identifikace problémů a jejich příčin.
  • Návrhy řešení uvedené situace, a to jak z hlediska technického (ICT), tak z hlediska organizačního (viz Krizové řízení projektu).

Výstupem všech uvedených služeb jsou vždy dokumenty, které jsou klientovi předány, s klientem projednány a jím schváleny.

Na všechny uvedené služby mohou navazovat další služby a to jak z oblasti ICT (např. Tvorba návrhů informačních systémů), tak z oblasti Řízení projektů.

Součástí nabídky mohou být i další služby, na základě individuálních potřeb klienta.

Nabídka ostatních specifických služeb "Informačních a komunikačních technologií" zahrnuje: