Tvorba návrhů informačních systémů

Potřebujete kvalitně zpracovaný návrh informačního systému/tedhnologie (též "prováděcí dokumentace"), který je nezbytným předpokladem pro realizaci vhodného informačního systému či technologie ve vztahu k cílům a procesům organizace, požadavkům managementu organizace a klíčových uživatelů?

Organizace pořizují nové informační systémy a technologie, nicméně při jejich dodání/realizaci dochází často k rozčarování. Klient má pocit, že získal něco jiného, než očekával, dodavatel však zpravidla operuje tím, že jeho dodávka je přesně podle zadání. Příčinou uvedeného nedorozumění je nedostatečně zpracovaný návrh informačního systému.

V návrhu je ze strany klienta řada nevyřčených přání, nejasných formulací, či nedostatečně popsaných očekávání, která jsou ze strany dodavatele interpretována způsobem, který je výhodný pro dodavatele, ale zpravidla nevýhodný pro klienta.

Východiska pro kvalitní zpracování návrhu informačního systému jsou stanovené cíle, seznam požadavků managementu a klíčových uživatelů, znalost výchozího stavu a analýzy v těchto oblastech. Uvedené analýzy jsou detailně popsány v části Posuzování informačních technologií a jsou většinou nedílnou součástí i tvorby návrhu řešení, pro který jsou rámcem, který je třeba splnit.

Společnost Geminas, SE v popsaných případech poskytuje organizacím následující služby v oblasti přípravy analýz a tvorby návrhů informačních systémů:

  • Zpracování analýz: analýza cílů, analýza požadavků managementu a klíčových uživatelů, analýza stávajícího stavu / výchozí situace, analýza problémů (detaily jsou uvedeny v části Posuzování informačních systémů).
  • Zpracování záměru informačního systému.
  • Zpracování návrhů infomačního systému z pohledu klíčových uživatelů – stanovení procesů, které má IS podporovat, způsob jejich pokrytí ze strany IS, vztah k technologiím, požadavky na klíčové a koncové uživatele.
  • Zpracování návrhů informačního systémů z technického pohledu – architektura, subsystémy, infrastruktura, uživatelské rozhraní, integrace na jiné ICT (výměna dat mezi informačními systémy), bezpečnost, komponenty atd.
  • Stanovení předpokladů realizace ICT vyplývající z návrhů řešení a způsobu jejich zajištění.
  • Stanovení způsobu efektivního zavedení IS do organizace a způsob řešení případných problémů, které by ze zavádění mohly vyplynout (risk management).
  • Stanovení způsobu zajištění následné technické podpory provozu ICT po ukončení realizace.
  • Stanovení rozpočtu pro zajištění dodávky ICT v požadovaném rozsahu a jednání s vedoucími pracovníky k úpravám návrhu řešení tak, aby byl zajištěn maximální přínos (užitek) ve vztahu k vynaloženým nákladům.

Výstupem všech uvedených služeb jsou vždy dokumenty, které jsou klientovi předány, s klientem projednány a jím schváleny.

Kromě návrhu IS v uvedených oblastech je možné poskytnout i další navazující služby související např. s výběrem Dodavatele, případně poskytnout vybrané služby jak z oblasti realizace, tak z Řízení projektů.

Součástí nabídky mohou být i další služby, na základě individuálních potřeb klienta.

Nabídka ostatních specifických služeb "Informačních a komunikačních technologií" zahrnuje: