Služby a informační systémy v oblasti krizového řízení na úrovní států a krajů

Potřebujete kvalifikované služby pro realizaci informačních systémů krizového řízení a bezpečnosti, a to jak na strategické úrovni (ustřední správní úřady, ministerstva), tak na úrovni taktické (kraje, obce, organizace)?

Již od vzniku Zákona o Krizovém řízení č. 240/2000 Sb. v roce 2000 probíhají v České republice pokusy o realizaci informační podpory pro tuto oblast. Tyto pokusy však nepřinesly očekávané výsledky. Řada orgánů státní správy i samosprávy se snažila realizovat informační systémy nebo samostatné aplikace pro informační podporu krizového řízení pro různé procesy cyklu krizového řízení – (1) prevenci, (2) přípravu, (3) řešení a (4) obnovu s vyhodnocením situace. Žádný z těchto systémů neplnil komplexní úlohu podpory, která by zahrnovala vedle samotné aplikace také tvorbu dokumentace, podporu monitoringu, možnost řídit a řešit situace s využitím systému, integraci dalších nezbytných technologií typu mapy (GIS), kamerových systémů, systému varování, vyrozumění a další. Tyto systémy řešily pouze část problematiky bez vazby na další okolnosti a skutečnosti. Většina organizací, kterých se týká povinnost řešit problematiku krizového řízení, končí u zpracování podkladů a informací formou textových dokumentů. Tato forma je nevyhovující, a to vzhledem k rychlosti stárnutí informací a problémům spojených s jejich aktualizací spolu s nutností použití těchto informací pod tlakem neočekávaných událostí. Většinou znamená pouze splnění legislativní povinnosti organizace mít zpracovanou a schválenou krizovou plánovací dokumentaci.

Společnost Geminas, SE nabízí kvalifikované služby pro realizaci informačních systémů krizového řízení a bezpečnosti jak na strategické úrovni (ústřední správní úřady, ministerstva), tak na úrovni taktické (kraje, obce, organizace) s návazností na následné operační řízení a využitím speciálních technologií.

Společnost Geminas, SE poskytuje v této oblasti zejména následující služby:

  • Návrh a implementaci informačních systémů pro krizové řízení – v uplynulých letech realizoval náš tým pracovníků ve spolupráci s renomovanými partnery analýzu, návrh řešení a dodávku komplexního systému pro krizové řízení na úrovni kraje. Jednalo se o dodávku komplexního IS pro všechny subjekty a organizace zapojené do procesů přípravy a řešení denních, mimořádných a krizových událostí. Získali jsme tak potřebné zkušenosti jak s přípravou takto rozsáhlého projektu, tak s jeho realizací a zavedením do praxe, s naplněním datových struktur systému i s potřebnými integracemi dalších externích systémů a technologií. Realizace informačních systémů krizového řízení a bezpečnosti se může uskutečňovat jak na strategické úrovni (ústřední správní úřady, ministerstva,) tak na úrovni taktické (kraje, obce, organizace) s úzkou vazbou na úroveň operační (dispečinky složek IZS, dohledová centra organizací). Každá z těchto úrovní vyžaduje specifický přístup vzhledem ke kompetencím zúčastněných subjektů a požadavkům na cílový stav, výstupy a přínosy systému.

  • Zpracování krizové a plánovací dokumentace, plnění systémů daty – poskytujeme poradenství v oblasti bezpečnosti a krizového řízení subjektům na všech úrovních a s různými kompetencemi, které jsou na základě platné legislativy povinny zpracovávat krizovou plánovací dokumentaci. Naše služby zahrnují návrh obsahu dokumentů, jejich optimalizaci, a zejména správy této dokumentace v úzké vazbě na informační systémy k tomu určené. Po dohodě se zákazníkem provádíme i jednorázové naplnění systému daty v úzké vazbě na požadované výstupy. Ve spolupráci s partnery - specialisty na jednotlivé oblasti hrozeb a rizik - realizujeme komplexní analýzy rizik včetně návrhu metodik a zpracování plánů, postupů řešení jednotlivých událostí.

Nabídka ostatních specifických služeb "Bezpečnost a krizové řízení" zahrnuje: