Politika společnosti

Společnost Geminas, SE vycházeje ze svých strategických cílů, ze kterých pro oblast řízení kvality a ochrany životního prostředí vyplývají následující záměry:

 

Oblast řízení kvality

Geminas, SE je společností, která působí v oblastech:

 • projektového řízení,
 • konzultačních služeb v oblasti managementu, informačních technologií, softwarových aplikací, bezpečnosti a krizového řízení,
 • tvorby, dodávky, implementace a údržby softwarových aplikací a informačních systémů,
 • dodávka, instalace, provoz a údržba specializovaného hardware

Stěžejní činností je včasné a kvalitní plnění dodávek.

 

Filosofií společnosti je přinášet zákazníkům komplexní a kvalitní řešení, proto je také firemní kultura založena na těchto základních pilířích, díky kterým je možné kvalitně a profesionálně plnit závazky vůči klientům a stanovené vize:

 •   důvěryhodnost a spolehlivost,
 •   zodpovědnost,
 •   profesionalita,
 •   kvalita,
 •   úspěch a stabilita,
 •   flexibilita,
 •   rozvoj a inovace,
 •   otevřená komunikace. 

 

Společnost dále vychází z těchto hlavních principů, které napomáhají k dosažení stanovených obchodních cílů:

 •   kvalitně plnit stanovené zakázky,
 •   pracovat na neustálém zlepšování pracovních procesů,
 •   trvale sledovat a vyhodnocovat potřeby zákazníků a dosahovat tak neustálého zlepšování poskytovaných služeb,
 •   plnit požadavky platných právních a jiných předpisů, které se vztahují ke společnosti a ke kterým se společnost zavázala,
 •   zvyšovat odbornou úroveň zaměstnanců,
 •   naplnit očekávání vlastních zaměstnanců,
 •   se svými dodavateli jednat vždy korektně a stále se snažit o zlepšování vzájemné komunikace a dodavatelsko –   odběratelských vztahů,
 •   zajistit dosažení požadovaných finančních ukazatelů (zejména řízení rentability projektů),
 •   interními audity prověřovat účinnost implementace nově dokumentovaných postupů,
 •   zvyšovat efektivnost integrovaného systému managementu

 

Oblast ochrany životního prostředí – environmentu

Geminas, SE je společností, která si klade za cíl chránit životní prostředí. Vědoma si environmentálních dopadů své činnosti, usiluje o to, aby veškeré obchodně podnikatelské činnosti měli vždy prioritně na zřetely vedle kvality služeb také pozitivní přístup k životnímu prostředí.

 

Na základě ochrany životního prostředí dodržuje společnost tyto principy:

 • dbá na dosažení trvalé shody s legislativními požadavky pro oblast péče o životní prostředí,
 • využívá takové nástroje, díky kterým může neustále zlepšovat efektivnost systému environmentálního managementu,  především se jedná o identifikaci, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů a následně stanovení cílů,
 • neustále hledá prostředky a možnosti vedoucí ke zvyšování úrovně v přístupu k životnímu prostředí,
 • minimalizuje negativní dopady své činnosti na životní prostředí,
 • systematicky vzdělává a motivuje zaměstnance k zodpovědnému chování vůči životnímu prostředí tak, aby plně chápali nutnost ochrany životního prostředí a aktivně prosazovali environmentální politiku ve všech oblastech své činnosti,
 • při své činnosti optimalizuje své metody nakládání s odpady tak, aby v maximální možné míře šetřil přírodní zdroje,
 • trvale hledá možnosti snižování spotřeby energií a potřebných materiálů,
 • zavádí výrobky, procesy a služby snižující dopady na životní prostředí a zlepšující pracovní podmínky zaměstnanců,
 •   zavazuje se své dosahovat s ohledem na potřeby ochrany životního prostředí,
 • dále se zavazuje k šetrnému zacházení s přírodními zdroji, a to zejména při používání materiálů a energií