Integrovaný operační program, výzva č. 22: „Konsolidace IT a nové služby TC obcí“

V rámci programu IOP oblasti intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě výzva č. 22 je umožněno obcím  požádat o podporu ERDF s cílem inovace poskytovaných služeb technologických center obcí s rozšířenou působností v návaznosti na technologická centra krajů a data sdílená s registry veřejné správy a následná konsolidace IT prostředí samosprávy. Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou obce.

Podporované aktivity

 1. Konsolidace HW a SW úřadu včetně virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury
 2. Rozvoj služeb TC ORP a návaznost na TCK
 3. Zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktura TC ORP
 4. Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy

Výše podpory

Příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) činí 85 % celkových způsobilých výdajů. Žadatel spolufinancuje15% způsobilých výdajů. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 mil Kč. Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na projekt je na 6 mil. Kč.

V návaznosti na tuto výzvu společnost Geminas, SE nabízí služby v oblastech:

 1. Zpracování studie proveditelnosti
 2. Zpracování žádosti o dotaci
 3. Zpracování projektové dokumentace
 4. Spolupráce se zadavatelem na vytvoření zadávacích podmínek a smlouvy o dílo pro výběr dodavatele technologické části projektu
 5. VŘ - Zajištění autorského dozoru nad projektovou dokumentací
 6. Technický dohled nad plněním díla technologické části projektu

Zkušenosti našeho týmu (kraje, složky IZS)

V uplynulých několika letech jsme získali rozsáhlé zkušenosti v oblasti přípravy, návrhu řešení a implementace projektů pro IZS, jmenovitě projektů pro Zdravotnickou záchrannou službu, projektů informačního systému pro Městskou policii a projektů v oblasti krizového řízení pro obce s vazbou na registry,  agendové systémy, geografické informační systémy a další ICT technologie organizací.

Do výstupů, které poskytujeme, se promítají zkušenosti a znalosti získané z úspěšné přípravy a realizace informačních systémů a technologií, zejména v segmentu bezpečnosti a krizového řízení.

Vybrané reference

Zpracování podkladů pro Krajské standardizované projekty v rámci programu IOP výzva č.11:

 • Jihomoravský kraj / ZZS Jihomoravského kraje
 • Pardubický kraj / ZZS Pardubického kraje
 • ZZS Královohradeckého kraje
 • Zlínský kraj / ZZS Zlínského kraje
 • Liberecký kraj / ZZS Libereckého kraje

Návrh řešení informačního systému Městské policie hl. m. Prahy s vazbou na registry a agendy obce.

Návrh řešení Informačního systému ZZS hl. m. Prahy.

Informační systém krizového řízení hl. m. Prahy:

 • Koncepce rozvoje Informačního systému krizového řízení hl. m. Prahy
 • Dodávka Informačního systému krizového řízení hl. m. Prahy

Kontakt

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat: Mgr. Radek Holiš, MBA, tel. 777 667 644, email: radek.holis@geminas.cz.